Diabetesläkemedel.se logo

Diabetesläkemedel

Vad baserar vi läkemedelsrekommendationerna på?

Rekommendationerna på Diabetesläkemedel baseras på de nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen 2018 och behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket 2017. Riktlinjerna har uppdaterats och stämts av mot läkemedelsrekommendationer från Norrbotten, Kloka listan (Stockholm), Skånelistan och övriga 18 regioners lokala behandlingsrekommendationer. Läkemedelsförslagen sorteras utifrån en sammanvägning av lokala riktlinjer och aktuellt forskningsläge. Läs mer om enskilda läkemedelsklasser, diagnoskriterier och målvärden nedan.

Läs mer om vanligt förekommande diabeteslakemedel

Metformin SGLT2-hämmare GLP1-analoger DDP4-hämmare Insulin SU-preparat Pioglitazon Akarbos

Diagnoskriterier

Diagnosen Diabetes typ 2 ställs vid upprepade förhöjda fasteglukos, slumpmässiga glukos eller HbA1c men kan även ställas med hjälp av glukosbelastning (OGTT). För att fastställa diagnosen Prediabetes vilket i sin tur delas in fastehyperglykemi (IFG) och nedsatt glukostolerans (IGT) används fasteglukos respektive OGTT. Läs mer om diagnoskriterier för diabetes typ 2.

Målvärden

Målvärden för diabetes typ 2 ska baseras på bland annat riskprofil, potentiella biverkningar och patientens egen motivation. Målvärden för såväl HbA1c, LDL och blodtryck ska vara förankrat hos patienten och väldokumenterat i journalen. Läs mer om aktuella målvärden vid diabetes typ 2.

Njurfunktion

Njurfunktion, eller den glomerulära filtrationen, är ett centralt mått vid läkemedelsdosering. Det finns många formler för att uppskatta den glomerulära filtrationen och minst lika många felkällor. Läs mer om njurfunktion och beräkning av GFR.


Läs mer om njurfunktion, målvärden och diagnoskriterier nedan:

Diagnoskriterier för Diabetes typ 2 Läs mer om Målvärden vid Diabetes Läs mer om Njurfunktion